Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BOŽÍK včelárske potreby s.r.o, Priepasné 272, Priepasné 90615, Slovensko, SK2022264695, IČO: 36694983, +421 34 20 20 444
Predávajúci je prevádzkovateľ internetového  obchodu https://https://www.vcelieule-bozik.sk/

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").
Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVKA
2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu, telefonicky alebo mailom.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou e-mailom.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

2.6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacia lehota záleží na veľkosti objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 14 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný telefonicky, alebo e-mailom

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Objednávky doručujeme pomocou prepravnej spoločnosti DPD a pri paletovom odbere pomocou vlastnej dopravy, alebo prepravnej spoločnosti GEIS SK. 

4.2 Podľa váhy objednávky, je cena dopravy stanovená na:
0 - 5 kg = 7 €
5,1 - 10 Kg = 9 €
10,1 - 30 kg = 12 €
nad 30 kg - 1/2 paleta = 25 €
nad 50 kg - EUR paleta = 50 € 
V prípade, že objednávka spĺňa hmotnostný limit, ale rozmerovo nie je možné zabaliť do krabice na DPD, informujeme zákazníka o cene a možnosti dopravy. Objednávky do 30 Kg, pri ktorých je tovar skladom a ktoré obdržíme v pracovný deň do 10:00 ihneď balíme a odovzdávame do rúk prepravcu DPD.

4.3. Kupujúci uhradí platbu (v hotovosti na výdajnom mieste na adrese Včelárske potreby BOŽÍK, Priepasné 272, 90615 Priepasné, Slovensko , dobierkou, prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou).

4.4. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky. 

4.5. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. VRÁTENIE TOVARU

6.1. Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

6.2. Kupujúci je povinný vrátiť tovar (schopný ďalšieho predaja) predávajúcemu v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva spolu s originálnym dokladom o kúpe tovaru, záručného listu, návodu atď. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý! 

6.3. Predávajúci je povinný tovar prevziať (nie dobierku) a bez zbytočných odkladov vrátiť kúpnu cenu tovaru kupujúcemu (najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy). Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

6.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. medomet vyrobený na mieru, strihaný tovar, ktorý sa predáva v metráži - napr. pletivá, knôty do sviečok,...).

7. REKLAMÁCIA, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1.Kupujúci je povinný skontrolovať si zásielku a uplatniť prípadnú reklamáciu na nekompletnosť zásielky do 2 dní od jej prevzatia. V tejto lehote je nutné elektronicky zaslať reklamáciu predávajúcemu. 

7.2.Pokiaľ je obal doručovanej zásielky zjavne poškodený, Kupujúci je povinný toto poškodenie hlásiť u doručovacieho kuriéra a musí byť ihneď spísaný Zápis o škode s kuriérom. Kupujúci má právo prevzatie zjavne poškodenej zásielky odmietnuť.

7.3. Pre uplatnenie reklamácie tovaru v záručnej dobe je potrebné zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a reklamačným listom voľne formulovaným, v ktorom kupujúci uvedie popis závady. Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu do 30 dní od obdržania tovaru od kupujúceho.

7.4. Reklamácie sa uplatňujú v sídle predávajúceho.

7.5. Zákonom stanovená záručná doba je 2 roky. V rámci tejto lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. §619-627. Doklad o kúpe je zároveň záručným listom. Záručná doba zaniká uplynutím 2 ročnej zákonom stanovenej lehoty, poškodením spôsobeným nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, použitím na iný účel než k akému je výrobok určený, poškodený prevádzkou v nevhodných podmienkach, neoprávneným zásahom do výrobku.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Predávajúci je povinný podľa zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov spracovať a uchovať údaje v databáze firmy a chrániť ich pred zneužitím.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP sú platné od 1.1.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.