Rojochytová vôňa vo forme gélu. Gél obsahuje feromón včelej matky a láka včely k usadeniu v mieste aplikácie.

Návod na použitie: Gél naneste na letáč. Vôňa vydrží cca 8 dní, včely ju cítia až na cca 2 km.

 

Obsah: 30 g

 

Číslo ES: 290-018-7

 

Výstražné upozornenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.

P301 + P310 Pri požití: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM

                                               (tel.:224 91 92 93/224 91 54 02) alebo lekára.

P302 + P352 Pri styku s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody.

P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P410 + 412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F.

P591 Nádobu zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Rojochytová vôňa - gel

10,87€Cena